Zakres usług

1) Usługi związane z założeniem i rejestracją działalności gospodarczej.

Każda osoba fizyczna chcąca założyć własną działalność gospodarczą, powinna znać aktualnie obowiązujące przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasady ewidencji podatkowej. Na samym początku przyszły przedsiębiorca, musi przejść zawiłą drogę pełną prawnych meandrów, która często kojarzy się tylko ze słowem „papierologia”. Niejednokrotnie wiele kreatywnych pomysłów przez nią nie ujrzało światła dziennego. Dzięki nam twój pomysł nie będzie już tylko marzeniem. Niemożliwe?

Możliwe, bo „Marzenia się spełniają, ale nigdy tym, którzy tylko marzą.” Odwiedź nas, powierz nam swoje plany, a wszystko stanie się prostsze. Dzięki nam prawo i „papierologia” nie staną na drodze rozwoju twojej firmy. Pomożemy wypełnić odpowiednie dokumenty. Podpowiemy co zrobić w kolejnych krokach i wskażemy gdzie się udać? Doradzimy jaką formę działalności i ewidencji wybrać. Wszystkiego dowiesz się odwiedzając nasze biuro. Dzięki współpracy z nami, możesz skupić się na prowadzeniu biznesu.

Usługi w zakresie rejestracji nowej działalności:

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • Kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej,
 • Dokonanie rejestracji w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym,
 • Doradztwo w zakresie rejestracji VAT,
 • Doradztwo w zakresie odpowiedniego dokumentowania zdarzeń gospodarczych,
 • Doradzamy skąd pozyskać środki na otwarcie działalności.

Przyszłym klientom oferujemy pomoc w założeniu działalności za darmo + pierwszy miesiąc obsługi księgowej GRATIS !!!

2) Usługi związane z rozliczeniami rocznymi PIT

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy także usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych. Oferta Rozliczenia rocznego PIT, skierowana jest do osób które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczymy PIT osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dzieci.

Z nami rozliczysz swój PIT przez Internet bez wychodzenia z domu!

3) Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.) oraz spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna). Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1 pkt. 2.

Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w którego skład wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dołożymy wszelkich starań aby sytuacja Państwa przedsiębiorstwa była przedstawiona w sposób rzetelny i jasny. Zadbamy o prawidłowość prowadzonej ewidencji. Wskażemy ewentualne braki w dostarczanej dokumentacji. Pomożemy, sporządzić wszelką niezbędną dokumentację do urzędów i banków. Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze będą mogli Państwo spokojnie zająć się zarządzaniem firmą.

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Otwieranie ksiąg handlowych,
 • Utworzenie Zakładowego Planu Kont,
 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • Bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji dla podatku VAT,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych JPK,
 • Sporządzanie raportów kasowych i bankowych,
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, oraz przygotowywanie informacji dodatkowej,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8,
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald,
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, (kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS) w ramach usługi Kadry i Płace,
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • Dopilnowywanie wszelakich terminów składania dokumentów w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Doradztwo księgowe,
 • Przygotowywanie przelewów dla zobowiązań podatkowych i składkowych,
 • Inne czynności.

4) Usługi związane z prowadzeniem Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są obowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, które:

 1. Nie przekroczyły limitu przychodów netto (równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy,
 2. Nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy na prowadzenie PKPiR obejmuje:

 • Prowadzenie PKPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT (elektroniczna wysyłka),
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych JPK,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych ,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT 36 i PIT 36L,
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS) w ramach usługi Kadry i Płace,
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do właściwych urzędów,
 • Dopilnowywanie wszelakich terminów składania dokumentów w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie,
 • Doradztwo księgowe,
 • Przygotowywanie przelewów dla zobowiązań podatkowych i składkowych,
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
 • Inne czynności.

5) Usługi związane z prowadzeniem ewidencji ryczałtowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 250.000 euro w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy obejmuje:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, (elektroniczna wysyłka),
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych JPK,
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS) w ramach usługi Kadry i Płace,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą PIT 28,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Przygotowywanie przelewów dla zobowiązań podatkowych i składkowych,
 • Inne czynności.

6) Usługa Kadry i Płace.

Zdajemy sobie sprawę, że kontakty zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i przedsiębiorców będących osobami prawnymi, z organami administracji państwowej, do których należy zarówno ZUS jak i Urząd Skarbowy nie należą do najłatwiejszych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są kwestie formalne, prawne i czasowe. Zatrudnianie pracowników wiąże się bowiem z większą liczbą obowiązków w stosunku do Urzędów jak i samych pracowników. W związku z tym oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę kadrowo płacową. Dzięki nam ZUS i Urząd Skarbowy niczym Państwa nie zaskoczą. Nasze bogate doświadczenie pozwala naszym Klientom uniknąć różnego rodzaju niedociągnięć oraz gwarantuje, że wszystkie podejmowane w Państwa imieniu czynności będą prowadzone w sposób rzetelny oraz skrupulatny.

W ramach obsługi kadrowo płacowej oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • Sporządzanie list płac, rachunków umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz informacji dla osoby ubezpieczonej (dawne RMUA),
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS ( DRA, RCA, RSA, ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA, ZFA i inne),
 • Przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej do ZUS ,
 • Sporządzanie deklaracji PIT 11, PIT 4R itp.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
 • Wyliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • Wypełnianie stosownych informacji do urzędów w związku z zwolnieniami lekarskimi, urlopami i zasiłkami,
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników,
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych,
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło,
 • Doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • Bieżąca obsługa kadrowo płacowa,
 • Inne.

7) VAT Budowlany – VZM.

Budowałeś lub remontowałeś dom lub remontowałeś mieszkanie? Rozlicz VAT z materiałów budowlanych! Chciałbyś skorzystać z ulgi budowlanej już dziś ale nie wiesz czy Ci przysługuje lub przeraża cię wypełnianie urzędowych druczków? Nie czekaj, przyjdź do naszego biura, a my pomożemy odzyskać VAT za materiały budowlane, które wykorzystałeś do budowy domu lub remontu mieszkania.

 

UWAGA: Należy jednak pamiętać, że wniosek nie może być składany częściej niż raz do roku.