Zakres usług

1) Usługi związane z założeniem i rejestracją działalności gospodarczej 

2) Usługi związane z rozliczeniami rocznymi PIT

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy także usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych. Oferta Rozliczenia rocznego PIT, skierowana jest do osób które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczymy PIT osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dzieci.

3) Usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych.

Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w którego skład wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dołożymy wszelkich starań aby sytuacja Państwa przedsiębiorstwa była przedstawiona w sposób rzetelny i jasny. Zadbamy o prawidłowość prowadzonej ewidencji. Wskażemy ewentualne braki w dostarczanej dokumentacji. Pomożemy, sporządzić wszelką niezbędną dokumentację do urzędów i banków. Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze będą mogli Państwo spokojnie zająć się zarządzaniem firmą.

4) Usługi związane z prowadzeniem Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy na prowadzenie PKPiR obejmuje:

 • Prowadzenie PKPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT (elektroniczna wysyłka),
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych JPK,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych ,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT 36 i PIT 36L,
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS) w ramach usługi Kadry i Płace,
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do właściwych urzędów,
 • Dopilnowywanie wszelakich terminów składania dokumentów w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie,
 • Przygotowywanie przelewów dla zobowiązań podatkowych i składkowych,
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji.

5) Usługi związane z prowadzeniem ewidencji ryczałtowej.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy obejmuje:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, (elektroniczna wysyłka),
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych JPK,
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS) w ramach usługi Kadry i Płace,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą PIT 28,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Przygotowywanie przelewów dla zobowiązań podatkowych i składkowych,

6) Usługa Kadry i Płace.

W ramach obsługi kadrowo płacowej oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • Sporządzanie list płac, rachunków umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz informacji dla osoby ubezpieczonej (dawne RMUA),
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS ( DRA, RCA, RSA, ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA, ZFA i inne),
 • Przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej do ZUS ,
 • Sporządzanie deklaracji PIT 11, PIT 4R itp.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
 • Wyliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • Wypełnianie stosownych informacji do urzędów w związku z zwolnieniami lekarskimi, urlopami i zasiłkami,
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników,
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych,
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło,
 • Bieżąca obsługa kadrowo płacowa.

Messenger